Anvisningar

Vägmärken och trafikanordningar

Föreskrifter och regler för utmärkning och uppsättning finns i Vägverkets författningssamling (VVFS) repektive Vägars och gators utformning (VGU), delen vägmärken. ​ Med vägmärken anses här märken A-E enligt beteckning i Vägmärkesförordningen (VMF) 2007:90. ​

Vägmärkens placering:

Varningsmärken

Varningsmärken 

Varningsmärken ska om inte annat anges i VMF (2007:90) eller i dessa föreskrifter vara uppsatta på följande avstånd före faran. ​

Varningsmärken
 

Högsta tillåtna hastighet Avstånd Siktavstånd till vägmärke
50 km/h eller lägre 5 - 75 m 125 meter
60 eller 70 km/h 50 - 200 m 150 meter
80 eller 90 km/h 150 - 200 m 200 meter
Högre än 90 km/h 200 - 400 m 300 meter

Om det finns särskilda skäl får ett varningsmärke sättas upp på annat avstånd före faran. I sådana fall skall avståndet anges på en tilläggstavla T2, avstånd (VVFS 2007:305 3 kap. 2§). ​

Placering av lokaliseringsmärken/vägvisning:

 

Bild 1. Vägvisare sätts upp med en jämn kant mot vägen. Vägvisare kan göras lika långa om skillnaden i textlängd är mindre än 0,5 m.

Bild 2. Vägvisare placeras 1,2 m över körbanan. Vägvisare kan även placeras ovanpå varandra.

© 2013 Hyltebruks Skylt AB